About the Press

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u okviru svoje izdavačke djelatnosti pokrenuo i elektronsko izdavaštvo putem aplikacije za elektronsko izdavaštvo.

Filozofski fakultet je uvođenjem mogućnosti izdavanja knjiga, udžbenika i znanstvenih i stručnih radova u elektronskoj formi, ušao u novo razdoblje svoga naučnog i obrazovnog rada i tako pozitivno odgovorio na zahtjeve informatičko - tehnološke revolucije.

e-Izdavaštvo olakšava proces publiciranja i distribucije znanstvenih i obrazovnih djela, čime uklanja jednu od bitnih zapreka za svestrani naučno – istraživački i obrazovni rad nastavnika, suradnika i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jedan od ciljeva postojanja i funkcioniranja e-Izdavaštva je i ubrzavanje procesa razmjene znanja i pružanja efikasne i svrsishodne obrazovne usluge studentima. e-Izdavaštvo predstavlja i otvorenost Filozofskog fakulteta prema javnosti, jer pruža uvid u rezultate njegovog naučnog i obrazovnog rada.

***

Within its publishing activities, the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, has initiated the electronic publishing via the electronic publishing application.

By introducing the possibility of publishing books, textbooks and scientific and professional papers in electronic form, the Faculty of Philosophy has entered a new era of its scientific and educational work; thus, it has responded positively to the demands of the information technology revolution.

E-publishing facilitates the process of publishing and distribution of scientific and educational works, thus removing one of the important obstacles to the versatile scientific research and educational work of teachers, associates and students of the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo.

One of the goals of the e-Publishing is to accelerate the process of knowledge exchange and provide efficient and purposeful educational services to students. E-Publishing also represents the openness of the Faculty of Philosophy to the public, for it provides insight into the results of its scientific and educational work.